Privaatsuspoliitika

SIA OC VISION e-poe VIZIONETTE privaatsuspoliitika

Uuendatud 16.01.2024

Kliendid on meie suurim vara, mistõttu täidab OC VISON vastutustundliku ettevõttena Isikuandmete kaitse üldmäärusena tuntud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 nõudeid füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Alljärgnevad privaatsuspoliitika sätted (edaspidi Poliitika) kirjeldavad ettevõtte SIA OC VISION, registrikood 40003105710, aadress Elijas 17 - 4, Riia, LV-1050, Läti Vabariik (edaspidi OC VISION) valduses olevate isikuandmete töötlemise protseduure.

Mõiste OC VISION hõlmab ka OC VISION Groupi ettevõtteid SIA VISION EXPRESS ja SIA Optometrijas serviss ning kaubamärke OptiO, Vision Express, VIZIONETTE, Lornete, Dr.Lensor, Opptica ja Diviniti.

Poliitika kehtib Kliendile, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada OC VISIONi teenuseid või on mõnel muul viisil seotud OC VISIONi teenustega, kaasa arvatud enne käesoleva Poliitika jõustumist.

 

 1. Definitsioonid

Töötlemine on mis tahes isikuandmetega tehtav operatsioon nii automaatsetel kui ka mitteautomaatsetel viisidel, näiteks kogumine, registreerimine, organiseerimine, struktureerimine, säilitamine, toimetamine või modifitseerimine, taastamine, vaatlemine, kasutamine, sulgemine, avalikustamine, saatmine, jagamine või muul moel avalikuks tegemine, sobitamine või kombineerimine, peatamine, kustutamine või hävitamine.

Valdaja – OC VISION, teenuste osutamise aadressiga nii Valdaja juriidilisel aadressil kui ka Valdaja kauplustes, mille nimekiri on kättesaadav aadressil www.ocvision.eu ja mida ajakohastatakse kohe, kui uus kauplus avatakse; lisaks OC VISIONi e-poodides ja erandkorras ka asukohavälistes müügipunktides.

Klient – iga füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või avaldanud soovi kasutada mis tahes OC VISIONi pakutavaid teenuseid või tooteid või on nendega mõnel muul moel seotud.

Isikuandmed – mis tahes informatsioon, mille abil on võimalik tuvastada või mis tuvastab füüsilist isikut (andmesubjekti); tuvastatav füüsiline isik on otse või kaudselt kindlaks tehtav isikuandmete kaudu nagu näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, füüsiline või veebis jälgitav asukohainfo ning füüsilise, psühholoogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga seotud andmed.

 

 1. Kehtivad õigusaktid

2.1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta

2.2. Isikuandmete kaitse seadus.

2.3. Tarbijakaitseseadus.

2.4. Kauglepingu eeskirjad.

2.5. Reklaamiseadus jne.

 

 1. Üldsätted

3.1. Käesolev Poliitika annab ülevaatliku informatsiooni selle kohta, kuidas OC VISION töötleb isikuandmeid. Täpsemad detailid isikuandmete töötlemise kohta esitatakse Kliendile vastuseks taotlustele, teavitades neid isiklikult, või need sisalduvad lepingutes ja teistes OC VISIONi teenustega seotud dokumentides, samuti OC VISIONi veebilehel www.ocvision.eu.

3.2. OC VISION tagab kohaldatavate õigusnormide raames isikuandmete konfidentsiaalsuse ning kasutab sobivaid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid isikuandmete kaitseks autoriseerimata ligipääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, soovimatu kadumise, muutmise või hävimise eest.

3.3. OC VISION võib isikuandmete töötlemiseks kasutada enda valitud isikuandmete töötlejaid. Sellisel juhul teeb OC VISION vajalikud sammud tagamaks, et sellised töötlejad töötlevad isikuandmeid vastavalt OC VISIONi juhistele, tagades piisava turvalisuse taseme ning kooskõlas kohaldatavate seaduste ja määrustega.

3.4. Kui OC VISION teeb käesolevas Poliitikas muudatusi, avalikustatakse Poliitika kehtiv versioon OC VISIONi veebilehtedel.

3.5. OC VISION töötleb teenuste osutamisel kogutud isikuandmeid Kliendile paremate ja sobivamate toodete ja teenuste pakkumise eesmärgil ning olemasolevate toodete ja teenuste tagamise, säilitamise, kaitsmise ja parandamise eesmärgil.

 

 1. OC VISION töötleb alljärgnevaid isikuandmete kategooriaid

4.1. Isiku tuvastamise andmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sugu, suhtluskeel, elukoht, amet;

4.2. Personaalsed kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress, aadress;

4.3. Erikategooria andmed (Tundlikud isikuandmed): personaalne terviseinfo (nägemis- ja kuulmisandmed, samuti muude uuringute andmed, kui need on asjakohased), prillide, kontaktläätsede ja kuuldevahendite tellimiseks ja valmistamiseks vajalikud andmed, ja erijuhtudel andmed isiku liikumispuude kohta;

4.4. Ostuinfo: ostuajalugu, arvedetailid, tervisekindlustuse andmed nõutud ulatuses, maksja kontonumber, tasumata saldo;

4.5. Kliendiuuringute andmed: uuringu nimi, saatmise kuupäev, vastamise kuupäev, uuringu küsimused ja vastused;

4.6. Püsikliendiprogrammide küsitlused: küsitlustega kogutud info, load ja kinnitused, kliendikaardi number jne;

4.7. Veebilehe külastusega seotud andmed: IP-aadress, tegevuste nimetused, veebilehe sektsioonid, aeg ja koht, Kliendi esitatud info, sealhulgas andmed isiku nägemis- ja kuulmistervise kohta, prillide, kontaktläätsede ja kuuldevahendite tellimiseks ja valmistamiseks vajalikud andmed, samuti üleslaetud fotod, kui Klient kasutab, on kasutanud või avaldanud soovi kasutada prillide virtuaalse proovimise tööriista;

4.8. Turvakaamerate videoandmed füüsilistes esindustes;

4.9. Kliendiüritustel tehtud fotomaterjal ja muud fotod.

 

 1. Andmetöötluse seaduslikud alused

5.1. Kliendi nõusolek  Klient andmesubjektina annab loa oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kindlaksmääratud eesmärkidel.

Klient annab loa ka isikuandmete töötlemiseks püsikliendiprogrammis osalemise või otseturunduse eesmärkidel, s.t. uute ja individuaalsete pakkumiste saamiseks, mis põhinevad Kliendi ostuajalool ning väljendatud eelistustel.

Kliendi nõusolek on tema mis tahes ajal tehtud vaba ja püsiv otsus oma isikuandmete töötlemise lubamise kohta OC VISIONi poolt ning kindlaksmääratud eesmärkidel.

Kliendi nõusolek on kliendile siduv, kui see on antud kirjalikult või elektrooniliselt, näiteks kliendiprogrammis osalemiseks nõusolekuvormi täitmisel või elektroonilise taotluse saatmisel pärast Kliendi tuvastamist.

Klient võib nõusoleku anda ka vaikimisi, näiteks kui Klient laeb ise oma andmed OC VISIONi süsteemidesse üles, saadab ja edastab ise andmeid OC VISIONile.

Kui klient on andnud OC VISIONile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, loetakse, et Klient on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks OC VISION Groupis, ka OC VISIONi esindatavate kaubamärkide kontekstis.

Kliendil on õigus saada igal ajal teavet oma isikuandmete töötlemise kohta ja tal on õigus oma eelnev nõusolek tagasi võtta, kasutades selleks OC VISIONi määratud suhtluskanaleid. Kohaldatud muudatused jõustuvad kolme tööpäeva jooksul. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne tühistamist antud nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust.

 

5.2. Lepingu sõlmimine ja täitmine – Selleks, et OC VISION saaks Kliendiga lepingu sõlmida ja seda täita, osutades teenuseid ja teenindades klienti kvaliteetselt, peab ta koguma ja töötlema teatavaid isikuandmeid, mis kogutakse enne OC VISIONiga lepingu sõlmimist või juba sõlmitud lepingu ajal.

 

5.3. OC VISIONi legitiimsed huvid – võttes arvesse OC VISIONi huve, mille aluseks on kvaliteetsete teenuste osutamine ja õigeaegne tugi Kliendile, samuti oma vara kaitse, on OC VISIONil õigus töödelda kliendi isikuandmeid sellises ulatuses, mis on objektiivselt vajalik.

Isikuandmete töötlemist turunduslikel eesmärkidel, mille tulemusena edastatakse Kliendile uusi ja/või individuaalseid pakkumisi OC VISIONi toodete ja teenuste, ettevõttesiseste kliendiandmebaaside loomist, kaupluste videovalvet jne käsitatakse OC VISIONi õigustatud huvidena.

Tulenevalt asjaolust, et OC VISIONi kontsernis on mitu ettevõtet ja esindatavat kaubamärki, on OC VISIONi kontserni ettevõtetel õigus kontsernisiseselt edastada isikuandmeid teistele kontserni ettevõtetele administratiivsetel eesmärkidel ning pakkuda oma teenuseid ja kaupu kõigile OC VISIONi kontserni Klientidele, tingimusel, et Kliendid on andnud nõusoleku sellise teabe saamiseks. Eespool nimetatud tegevused tulenevad OC VISIONi õigustatud huvidest. Meeldetuletusi spetsialistide vastuvõtuaegade kohta, teateid tehtud tellimuste kohta jne ei käsitleta turundusliku suhtlusena.

 

5.4. Õiguslikud kohustused – OC VISIONil on õigus töödelda isikuandmeid selleks, et ettevõtte tegevus vastaks seadusest tulenevatele nõuetele ja õigusaktidele, näiteks vajalike raportite, deklaratsioonide jne esitamine; samuti õigus vastata riigivõimu organite esitatud legitiimsetele päringutele.

 

5.5. Eluliste huvide kaitse – OC VISIONil on õigus töödelda isikuandmeid, et kaitsta Kliendi või muu füüsilise isiku elulisi huve, näiteks kui töötlemine on vajalik humanitaarsetel eesmärkidel, inimeste põhjustatud loodusõnnetuste ja epideemiate ning nende leviku jälgimiseks või erakorralistes humanitaarolukordades (terroriaktid, tehnogeensed katastroofid jms).

 

5.6. Kohustused ametivõimude ees ning avaliku huviga arvestamine – OC VISIONil on õigus töödelda andmeid, et täita ülesannet, mida täidetakse avalikkuse huvides või OC VISIONile seaduslikult antud ametlike huvide rakendamisel. Sellistel juhtudel on isikuandmete töötlemise alused sätestatud seadustes ja määrustes.

 

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

6.1. Kliendisuhete haldamine ning toodete, teenuste ning administratsiooni võimaldamine; Kliendiga lepingu sõlmimine ja selle täitmine; andmete korrektsuse ja kehtivuse tagamine nende täiendamise ning uute andmete lisamise kaudu.

 

6.2. OC VISION töötleb isikuandmeid selleks, et tagada Kliendiga sõlmitud lepingu kehtivusperioodi vältel Kliendile kvaliteetne, õigeaegne ja mugav teenus. Selle eesmärgi täitmise alla on arvatud:

6.2.1. kliendisuhete (kaasa arvatud kaudsete kliendisuhete) haldamine, Lepingute sõlmimise ja täitmise tagamine ning sellega seotud protsesside suunamine;

6.2.2. kliendi krediidivõimekuse kontroll Kliendile uute ja uuenduslike toodete ja teenuste, sealhulgas makseteenuste pakkumiseks;

6.2.3. kliendikaebuste kontroll ning ostetud kaupade ja teenustega seotud klienditoe osutamine;

6.2.4. rahavoogude efektiivne juhtimine, sealhulgas Kliendi maksete ja võlgnevuste administreerimine;

6.2.5. kliendi informeerimine kõikide OC VISIONi ettevõtete toodetest ja teenustest;

6.2.6. turvakaameratega salvestamine kuritegude ennetamise ning OC VISIONi ja Kliendi vara kaitse eesmärkidel;

6.2.7. Kliendile huvipakkuvate teenuste registreerimine, olemaolevate teenuste haldamine ja muutmine ning iseteenindusportaalide statistika ja raportite genereerimine.

 

6.3. OC VISION töötleb isikuandmeid sektori arendamise ning Kliendile uute teenuste pakkumise eesmärgil, sealhulgas:

6.3.1. uute toodete loomine ning Kliendi teavitamine uutest toodetest;

6.3.2. OC VISIONi kliendistatistika töötlemine turuanalüüsi ja ärimudeli arendamise eesmärgil; 

6.3.3. isikuandmete töötlemine OC VISIONi firmasiseste protsesside loomisel ja elluviimisel, dokumendiringluse tagamine (näiteks lepingute ja teiste dokumentide arhiveerimine) äritegevuseks vajalikul ja piisaval määral;

6.3.4. Kliendile kohandatud toodete või teenuste pakkumine.

 

6.4. OC VISIONil on õigus töödelda andmeid allpool väljatoodud eesmärkidel ja ka muudel eesmärkidel, kui Klient on andnud selleks vabatahtlikult ja selgesõnaliselt oma nõusoleku:

6.4.1. kliendi isikuandmete verifitseerimine lepingueelselt infoandmebaasides, et veenduda Kliendi võimekuses täita lepingukohustusi;

6.4.2. OC VISIONi brändi turundamine järgmiste Kliendile saadetavate infoteavituste kaudu: tervituste saatmine, boonuste andmine, kliendirahulolu-uuringute korraldamine olemasolevate toodete ja teenuste täiustamiseks ning uute toodete loomiseks;

6.4.3. Teabe saatmine uute toodete, pakkumiste jne kohta muude otseturundustegevuste kaudu.

 

 1. Kliendi õigused andmesubjektina

Kliendil (andmesubjekt) on õigused seoses oma andmete töötlemisega, mis on kohaldatavate seaduste ja määruste kohaselt liigitatud isikuandmeteks. Need õigused on üldjoontes järgmised:

7.1. Saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, pääseda ligi oma isikuandmetele;

7.2. Taotleda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on ebatäpsed, ebatäielikud või valed;

7.3. Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;

7.4. Nõuda oma isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid on töödeldud nõusoleku alusel, kuid Klient soovib vastava nõusoleku tagasi võtta. See õigus ei kehti juhtudel, kui kustutamisnõudega isikuandmeid töödeldakse teisel seaduslikul alusel, näiteks lepingukohustuste täitmiseks või kui nende andmete säilitamine on nõutud kehtivate seaduste või regulatsioonide järgmiseks;

7.5. Piirata oma isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele, näiteks ajaperioodil, mil OC VISION hindab, kas kliendil on õigus oma isikuandmete kustutamisele;

7.6. Saada OC VISIONi käsutuses olevad nõusoleku alusel ja lepingu täitmise eesmärgil töödeldud isikuandmed enda kätte mõnes sageli kasutatavas elektroonilises formaadis ning võimalusel kanda need üle teisele teenusepakkujale (andmete liikumine);

7.7. Võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks;

7.8. Keelduda oma isikuandmete kasutamisest automatiseeritud otsuste tegemisel, sealhulgas profileerimisel, kui niisugustel otsustel on seaduslik efekt või muu Kliendi jaoks sarnane efekt;

7.9. Esitada oma isikuandmete töötlemise kohta kaebusi Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui Klient usub, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud seadusi või kehtivatest seadustest ja regulatsioonidest tulenevaid Kliendi õigusi ja huvisid.

 

 1. Kliendi isikuandmete profileerimine andmetöötluses

8.1. Profileerimine on mis tahes automatiseeritud isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kasutamine füüsilise isikuga seotud personaalsete aspektide hindamiseks, eriti niisuguste faktorite analüüs, mis seonduvad isiklike eelistuste, huvide, lojaalsuse, käitumise, asukoha või isiku liikumisega.

8.2. OC VISION võib kasutada andmete töötlemisel profileerimist tähtpäevasoovide ja kingituste saatmiseks, boonuste jagamiseks, individuaalsete pakkumiste loomiseks ja saatmiseks ning kliendiküsitluste läbiviimiseks. Automatiseeritud individuaalseid otsuseid tehakse üksnes ärieesmärkidel ning neil ei ole Kliendile legaalset mõju. Klient võib igal ajal keelduda oma andmete kasutamisest automatiseeritud otsuste tegemisel ning loobuda nende otsuste subjektiks olemisest.

8.2. Otseturundus ning Kliendile turundusliku sisuga kommunikatsiooni saatmise alused: OC VISION teeb otseturundust (reklaami), edastades Kliendile turundusliku sisuga kommunikatsiooni, et Klient oleks alati informeeritud uutest ja värsketest ja/või individuaalselt kohaldatud toodetest ja teenustest ning lepingulistest eritingimustest (näiteks allahindlused). Kliendil on õigus igal ajal ja tasuta loobuda turundusliku kommunikatsiooni saamisest, informeerides OC VISIONit vastavast soovist.

 

 1. Küpsised

9.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis luuakse ja säilitatakse seadmes (arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jne), millega Klient külastab OC VISIONi veebilehti. Küpsised „jätavad meelde” kasutajakogemuse ning baasinfo OC VISIONi veebilehe kasutusmugavuse parandamiseks.

9.2. Küpsiste abil hallatakse tüüpilist külastajakäitumist ja veebilehe kasutamist, hinnatakse veebilehe probleeme ja puudusi ning kogutakse käitumuslikku statistikat, et pakkuda parema funktsionaalsusega ja mugavamalt kasutatavat veebilehte.

9.3 Kui Klient ei soovi küpsiste kasutamist lubada, saab ta teha veebilehitseja seadistustes vastavad valikud, kuid niisugusel juhul võib veebilehe kasutamine olla märgatavalt ebamugavam ja keerulisem. Küpsiseid saab kustutada veebilehitseja seadistustes, valides salvestatud küpsiste kustutamise.

9.4. OC VISIONi veebilehed kasutavad vajalikke, funktsionaalseid, analüütilisi ja turunduslikke küpsiseid.

 

 1. Säilitusperiood

Isikuandmeid töödeldakse üksnes nii kaua, kui see on töötlemise eesmärkidel vajalik. Andmete säilitamise aeg võib baseeruda kokkuleppel Kliendiga, OC VISIONi legitiimsetel huvidel või kehtivatel seadustel ja regulatsioonidel (näiteks raamatupidamist, kuriteoennetust, kriminaalkaristusi jms reguleerivad seadused). 

OC VISION säilitab Kliendi nõusoleku olla püsikliendiprogrammi liige ja/või nõusoleku saada otseturunduspakkumisi püsikliendiprogrammi kestuse ja/või 3 (kolme) aasta jooksul.

 

 1. Isikuandmete kogumise viisid

OC VISION saab enda valdusesse Kliendi isikuandmed, kui Klient:

11.1. ostab ja kasutab OC VISIONI tooteid ja teenuseid;

11.2. liitub püsikliendiprogrammiga ja/või tellib uudiskirja ja/või registreerub muude OC VISIONi teenuste saajaks;

11.3. esitab OC VISIONile küsimusi ostetud toodete või ostuga seotud teenuste kohta, või kontakteerub OC VISIONiga kaebuse või Kliendi informatsiooniga seotud nõude esitamiseks;

11.4. osaleb võistlustes, loteriides või küsitlustes;

11.5. külastab või lehitseb OC VISIONi veebilehti, teeb veebilehtedel mis tahes tegevusi;

11.6. satub OC VISIONi esinduses turvakaamera salvestisele;

 

 1. Kliendi andmete kaitse

12.1. OC VISION tagab kaitsemeetmed, vaatab neid regulaarselt läbi ja täiustab neid, et kaitsta Kliendi isikuandmeid volitamata juurdepääsu, soovimatu kadumise, avalikustamise või hävimise eest. Selle saavutamiseks kasutab OC VISION kaasaegset tehnoloogiat ning järgib tehnilisi ja organisatsioonilisi nõudeid, näiteks kasutab tulemüüre, sissetungide ennetamise programme ja analüüsitarkvara ning andmete krüpteerimist.

12.2. OC VISION kontrollib hoolikalt kõiki OC VISIONi volitusel ja ülesandel Kliendi isikuandmeid töötlevaid teenusepakkujaid ning jälgib, et need koostööpartnerid (isikuandmete töötlejad) töötleksid isikuandmeid vajalikke turvameetmeid kasutades ning kehtivate seaduste ja regulatsioonide alusel. Koostööpartneritel ei ole lubatud töödelda Kliendi isikuandmeid omavolilistel eesmärkidel.

12.3. OC VISION ei võta vastutust autoriseerimata ligipääsu eest Kliendi isikuandmetele või nende kadumise eest juhtudel, kui see ei sõltu OC VISIONist, vaid juhtub näiteks Kliendi omal süül või vastutusel.

12.4. Kui klient külastab OC VISIONi veebilehte, algatatakse tema andmete (näiteks IP-aadress) töötlemine; kui ta jätkab veebilehe külastamist, jätkub töötlemine; kui ta klõpsab Facebooki, Instagrami või muudele linkidele, töötlevad andmesubjekti andmeid vastava veebilehe operaatorid (nagu näiteks Facebook või Instagram), kes koguvad andmesubjekti andmeid vastavalt nende enda tingimustele, millega soovitame tutvuda vastavate teenusepakkujate veebilehtedel. OC VISION ei vastuta isikuandmete töötlemise eest, mida teostavad teised teenusepakkujad.

 

 1. Töötlemise piirkond

13.1 Tavaliselt töödeldakse isikuandmeid Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas (EL / EMP), kuid mõnedel juhtudel võidakse andmed töötlemiseks viia ka EL / EMP riikidest välja.

13.2 Isikuandmete viimine EL / EMP riikidest töötlemiseks välja võib toimuda siis, kui selleks on seaduslik kohustus, näiteks Kliendiga lepingu sõlmimine ja selle täitmine; sellisel puhul võetakse kasutusele vajalikud turvameetmed. Vajalikud turvameetmed on näiteks:

- Kokkulepete sõlmimine Euroopa Andmekaitse Määrusega (GDPR) kinnitatud lepinguliste standardklauslite, teiste Euroopa Liidus kehtivate eeskirjade, koodeksite ja sertifikaatide järgmise tagamiseks;

- EL / EMP piirkonnast väljaspool asuvas riigis adekvaatse ning Euroopa Komisjoni otsustele vastaval tasemel andmekaitse tagamine.

13.3 Klient võib nõuda lisainfot oma isikuandmete töötlemise kohta väljaspool EL / EMP riike.

 

 1. Kontaktandmed

14.1 Klient võib pöörduda OC VISIONi poole seoses käesoleva Poliitika ja selle kohaldamisega, oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega, nõusoleku tagasivõtmisega, taotlustega, andmesubjektide õiguste kasutamisega ning isikuandmete töötlemisega seotud kaebustega.

14.2. OC VISIONi kontaktandmed on kättesaadavad ettevõtte veebilehel www.ocvision.eu.

14.3. OC VISIONi määratud andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: gdpr@ocvision.eu või Elijas 17-4, Riia, LV-1050, Läti Vabariik, märksõna: Data Protection Officer.